Thursday, October 23, 2008

PERATURAN MESYUARAT PERKARA 44

mustikacitra-indah

Kuasa yang digunakan oleh YDP Dewan Rakyat ke atas MP Tasik Gelugor (PAS), Karpal Singh di bawah Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat...........MEMANG WAJAR

44. (1) Pengerusi setelah menarik perhatian MajlisMesyuarat atau Jawatankuasa kepada kelakuanseseorang ahli yang berdegil-degil menyebutkanperkara yang tidak ada kena-mengena denganperkara mesyuarat atau berulang-ulang menyebutkanhujahnya sendiri atau hujah-hujah ahli lain dalamsesuatu perbahasan, boleh memerintahkan ahli itusuruh berhenti bercakap. Mesyuarat hendaklah diambila Pengerusi bercakap.Keputusan Pengerusi adalah muktamad.

(2) Pengerusi hendaklah memerintah mana-manaahli yang berkelakuan tidak senonoh atau melakukanperbuatan yang menghina Majlis Mesyuaratatau terus tidak mengendahkan kuasa Pengerusikeluar dari Majlis Mesyuarat bagi tempoh tidakmelebihi sepuluh hari dan ahli tersebut hendaklahdengan serta-merta keluar dari Majlis Mesyuarat.Sekiranya mesyuarat berakhir sebelum tamat tempohsedemikian, maka baki tempoh itu hendaklah dibawake mesyuarat yang akan datang, melainkan jikaParlimen dibubarkan sebelumnya. Jika Pengerusitidak menentukan tempoh ahli diminta keluar, tempohtersebut hendaklah disifatkan sebagai selama duahari termasuk hari kejadian berkenaan.

(3) Jika Pengerusi mendapati bahawa kuasa dibawah perenggan (1) dan (2) tidak mencukupi, diaboleh memulakan prosedur untuk menggantungperkhidmatan seseorang ahli dengan menyebutnama ahli tersebut seperti berikut:“Saya dengan ini menamakan Ahli YangBerhormat Tuan......................................”Seorang Menteri hendaklah selepas itu bangundan mencadangkan dan seorang Menteri lainmenyokong suatu usul seperti berikut:“Bahawa Majlis Mesyuarat dengan inimemutuskan bahawa Tuan ..............................digantung daripada perkhidmatan Majlis Mesyuaratini sehingga (tarikh).”Pengerusi hendaklah mengemukakan usul itu bagidiputuskan oleh Majlis Mesyuarat tanpa sebarangpindaan, penangguhan atau perbahasan.

(4) Sesuatu tindakan boleh diambil di bawahPeraturan ini walaupun kelakuan yang tidak senonoh,perbuatan penghinaan atau perbuatan terus tidakmengendahkan kuasa Pengerusi telah berlaku semasadalam Jawatankuasa sesuatu Majlis Mesyuarat.

(5) Jika seseorang ahli telah digantung daripadaperkhidmatan Majlis Mesyuarat, dia hendaklahdiarah keluar daripada mesyuarat dan tidak bolehmengambil bahagian dalam mesyuarat sehinggatempoh penggantungan itu tamat. Sekiranyamesyuarat yang sedang berjalan tamat sebelumtamat tempoh penggantungan itu, maka baki tempohpenggantungan itu hendaklah dibawa ke mesyuaratyang akan datang, melainkan jika Parlimen diprorogatau dibubarkan terlebih dahulu.

(6) Pengerusi boleh menangguhkan MajlisMesyuarat pada bila-bila masa untuk mengatasikelakuan tidak senonoh di dalam Majlis Mesyuaratdan apabila Majlis Mesyuarat bersidang semulaPengerusi atau Majlis Mesyuarat boleh membuatkeputusan mengenai perkara tersebut atau mengambiltindakan terhadap mana-mana orang yang didapatitelah melanggari Peraturan-peraturan Mesyuarat inisemasa berkelakuan tidak senonoh sebaik sahajasebelum penangguhan Majlis Mesyuarat.

(7) Pengerusi boleh memerintah mana-manaorang, termasuk seseorang anggota kakitanganParlimen atau mana-mana pegawai polis, untukmenguatkuasakan mana-mana keputusan atauperintah yang dibuat di bawah Peraturan ini.

1 comment:

rayliew said...

Wakil rakyat hendaklah memahami peraturan persidangan dewan dan jangan sekali-kala melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Perlu dinasihatkan keputusan Pengerusi adalah MUKTAMAD, FINAL DECISION..